Young Plants Holland BV en haar medewerkers zijn zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. Onze handelswijze is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze Privacy Verklaring informeren wij u over waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben, hoe wij deze verwerken en beschermen en hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen. 

Young Plants Holland BV, gevestigd te Biezenmortel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Young Plants Holland BV verwerkt uw persoonsgegevens voor het aanbieden van offertes en de eventuele totstandkoming van een overeenkomst en de uitvoering daarvan. 

Wanneer u een (potentiële) klant van ons bent gebruiken wij uw persoonsgegeven om u een aanbieding te verstrekken. Wanneer u deze aanbieding accepteert gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw bestelling te kunnen leveren en te factureren.

Wanneer u een (potentiële) leverancier van ons bent gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te kunnen benaderen voor informatie en afstemming, een passende offerte op te vragen en bij totstandkoming van een overeenkomst u te kunnen betalen. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van

ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens, dan verwijderen wij deze informatie. 

Op basis van welke grondslag Young Plants Holland BV persoonsgegevens verwerkt

Voor het aanbieden, verkopen en leveren van onze producten is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk in verband met het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst. Voor het vastleggen en factureren van de verkopen in de financiële administratie is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke verplichting. Voor het opvragen van informatie over een product of dienst, voor het plaatsen van opdrachten of orders, voor vragen over de levering en het betalen voor het geleverde product of dienst is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Young Plants Holland BV hanteert hiervoor de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar (soms 10 jaar) Indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn

geworden, verwijderen wij uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact. Het kan zijn dat dat er contractueel een langere termijn wordt overeengekomen (bijvoorbeeld garantie),dan zullen wij deze termijn hanteren. 

Direct Marketing

Young Plants Holland BV verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Young Plants Holland BV deelt geen persoonsgegevens met derden behalve op

uitdrukkelijk verzoek van de betreffende persoon of het uitvoeren van een overeenkomst, een gerechtvaardigd belang of op basis van wettelijke verplichtingen. 

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens conform de uitgangspunten van de AVG worden verwerkt. Young Plants Holland BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Young Plants Holland BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en

analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw eventuele gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. 

U kunt uw recht uitoefenen door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in

deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het

paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Young Plants Holland BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wijzigen van deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te

wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele herziene versies op onze websites. We plaatsen dan een opvallende melding op onze homepage en geven aan wanneer de verklaring voor het laatst is

bijgewerkt. 

Uw rechten onder AVG en contact daarover

Onder de AVG heeft u een aantal rechten. Zo kunt u ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook kunt u ons vragen om te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens of om minder gegevens van u te verwerken. Als de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet correct zijn, dan kunt u ons vragen om de gegevens te corrigeren. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Verzoeken met betrekking tot uw rechten onder de AVG kunt u indienen via info@youngplantsholland.com

Om er zeker van te zijn dat een bovengenoemd verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Young Plants Holland BV aan de samenstelling van de website heeft besteed, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij dat zo snel mogelijk corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

Voor vragen en verzoeken met betrekking tot uw privacy en ons beleid, kunt u contact met ons opnemen via info@youngplantsholland.com

Contactgegevens

Young Plants Holland BV

Hooghoutseweg 27

5074 NA Biezenmortel

Contact persoon: Stijn van der Loo 

Telefoon: +31(0)657300928

E-mailadres: info@youngplantsholland.com

Inwerktreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

1 Persoonsgegevens die wij verwerken:

Young Plants Holland verwerkt uw persoonsgegevens voor het aanbieden van offertes en de eventuele totstandkoming van een overeenkomst en de uitvoering daarvan. 

Wanneer u een (potentiële) klant van ons bent gebruiken wij uw persoonsgegeven om u een aanbieding te verstrekken. Wanneer u deze aanbieding accepteert gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw bestelling te kunnen leveren en te factureren.

Wanneer u een (potentiële) leverancier van ons bent gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te kunnen benaderen voor informatie en afstemming, een passende offerte op te vragen en bij totstandkoming van een overeenkomst u te kunnen betalen. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens, dan verwijderen wij deze informatie. 

2 Op basis van welke grondslag Young PLants Holland BV persoonsgegevens verwerkt

Voor het aanbieden, verkopen en leveren van onze producten is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk in verband met het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst. Voor het vastleggen en factureren van de verkopen in de financiële administratie is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke verplichting. Voor het opvragen van informatie over een product of dienst, voor het plaatsen van opdrachten of orders, voor vragen over de levering en het betalen voor het geleverde product of dienst is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. 

3 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Young Plants Holland BV hanteert hiervoor de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar ( soms 10 jaar) Indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, verwijderen wij uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact. Het kan zijn dat dat er contractueel een langere termijn wordt overeengekomen (bijvoorbeeld garantie),dan zullen wij deze termijn hanteren. 

4 Direct Marketing

Young Plants Holland BV verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. 

5 Delen van persoonsgegevens met derden

Young Plants Holland BV deelt geen persoonsgegevens met derden behalve op uitdrukkelijk verzoek van de betreffende persoon of het uitvoeren van een overeenkomst, een gerechtvaardigd belang of op basis van wettelijke verplichtingen. 

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens conform de uitgangspunten van de AVG worden verwerkt. Young Plants Holland BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

6 Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Yung PLants Holland BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw eventuele gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. 

U kunt uw recht uitoefenen door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

8 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Young Plants Holland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

9 Wijzigen van deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele herziene versies op onze websites. We plaatsen dan een opvallende melding op onze homepage en geven aan wanneer de verklaring voor het laatst is bijgewerkt. 

10 Uw rechten onder AVG en contact daarover

Onder de AVG heeft u een aantal rechten. Zo kunt u ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook kunt u ons vragen om te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens of om minder gegevens van u te verwerken. Als de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet correct zijn, dan kunt u ons vragen om de gegevens te corrigeren. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Verzoeken met betrekking tot uw rechten onder de AVG kunt u indienen via info@youngplantsholland.com

Om er zeker van te zijn dat een bovengenoemd verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

11 Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Young Plants Holland BV aan de samenstelling van de website heeft besteed, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij dat zo snel mogelijk corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

Voor vragen en verzoeken met betrekking tot uw privacy en ons beleid, kunt u contact met ons opnemen via info@youngplantsholland.com

Contactgegevens
Young Plants Holland BV
Hooghoutseweg 27
5074 NA Biezenmortel

Contact persoon: Stijn van der Loo
Telefoon: +31(0)657300928
E-mailadres: info@youngplantsholland.com

13 Inwerktreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

Een compleet assortiment

Young Plants Holland heeft een uiterst compleet assortiment aan heesters en siergrassen. Benieuwd naar ons complete assortiment?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om ons bedrijf te bezoeken

+31(0)411643094 info@youngplantsholland.com
Kwaliteit

Door ons eigen ontwikkelde productieproces leveren wij kwaliteit. Wij verkopen enkel onze eigen geproduceerde stek.

Betrouwbaar

Wij leveren aan een (inter)nationale Klantenkring. En streven naar langdurige zakelijke relaties. Betrouwbaarheid is het sleutelwoord.

Assortiment

Ons ruime assortiment gewortelde stekken van heesters en siergrassen bestaat uit meer dan 300 soorten.

Innovatie

Wij zijn continue bezig om onze producten en bedrijfsprocessen te verbeteren. Dit resulteert in klant specifieke oplossingen.